Statement

Laatst bijgewerkt December 2020


FIN NL001729523B53
KvK Enschede 08211221

Expats at Ease (hierna EaE)
vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te
beschermen. EaE heeft maatregelen genomen om persoonlijke informatie (aangeduid
als ‘persoonsgegevens’) naar behoren te beschermen en te gebruiken. Het gaat
daarbij om:

Persoonlijke informatie die vrijwillig door websitebezoekers wordt verstrekt

Persoonlijke informatie in het kader van de klantrelatie die u met ons kantoor heeft

Lees deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) voor meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u als u ervoor kiest deze te verstrekken -bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen per e-mail of door het registreren van uw interesses voor
bepaalde diensten. Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens in het kader van
de uitvoering van een overeenkomst van opdracht. Uw persoonsgegevens worden
niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens
aan ons verstrekt heeft, tenzij wij hiervoor uw toestemming krijgen of dit
anderszins ingevolge wettelijke bepalingen, professionele standaard of
kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is, of voor de optimalisering van de
kwaliteit van onze dienstverlening. Als u ons bijvoorbeeld een e-mailbericht
stuurt met een verzoek om informatie over EAE, gebruiken wij uw e-mailadres en
andere door u verstrekte informatie om uw verzoek te beantwoorden. Indien u ons
een cv toezendt om online naar een functie bij EaE te solliciteren, gebruiken
wij de door u verstrekte gegevens om te bepalen of er voor u een geschikte
vacature bij EaE is.

EaE verzamelt doorgaans alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Indien aanvullende, optionele gegevens worden opgevraagd, wordt u op het moment van de verzameling van die gegevens daarvan in kennis gesteld.

In Nederland staat de wet ons toe persoonsgegevens te verwerken zolang wij daartoe reden hebben overeenkomstig de wet. De wet verplicht ons ook u mee te delen wat die reden
is. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij daarom op basis van
een van de volgende verwerkingsgrondslagen:

                   
• Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens
noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te
voldoen.

                  
• Wettelijke verplichting: wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te
verwerken om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zoals het
voeren van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van
informatie aan een overheids- of een rechtshandhavingsinstantie.

                  
• Gerechtvaardigd belang: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit
noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang , mits uw
belangen niet zwaarder wegen.

– 2 –

                  
Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk dan waarvoor u toestemming heeft verleend. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met EaE via info@expatsatease.nl.

EaE verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer de betrokken personen deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekken of indien de verzameling van deze gegevens op
grond van wet- of regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere
persoonsgegevens zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot ras,
etniciteit, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, religieuze
of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke
veroordeling of strafbare feiten. Wees voorzichtig wanneer u bijzondere
persoonsgegevens aan EaE verstrekt, en verstrek uitsluitend bijzondere
persoonsgegevens aan EaE als u uitdrukkelijke toestemming verleent dat EaE deze
informatie voor legitieme doeleinden verwerkt. Als u zich afvraagt of de
verstrekking van bijzondere persoonsgegevens aan EaE noodzakelijk of relevant
is of kan zijn voor specifieke doeleinden, neem dan contact op met EaE via
info@expatsatease.nl.

EaE zal over het algemeen bij de uitvoering van een overeenkomst de persoonsgegevens langer bewaren dan de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijnen, omdat EaE
vindt dat dit van belang is in het kader van (waaronder de doorlopende
uitvoering) onze overeenkomst van opdracht. In het onderdeel Uw Rechten kunt u
lezen hoe u daartegen bezwaar kan maken.

2. Automatische verzameling van persoonsgegevens

EaE kan gebruik maken van cookies, webbeacons en andere technologieën om bepaalde
soorten gegevens automatisch te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze
online diensten en wanneer u ons een e-mail stuurt. Door deze informatie te
verzamelen, kunnen wij uw bezoek aan onze websites afstemmen op uw persoonlijke
behoeften, de prestaties, bruikbaarheid en doeltreffendheid van de websites van
EaE verbeteren, en de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten meten.

Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer is toegekend wanneer u toegang tot het
internet verkrijgt. Met behulp van IP-adressen kunnen computers en servers
elkaar herkennen en met elkaar communiceren. De IP-adressen die aan bezoekers
verbonden zijn, kunnen om redenen van IT-beveiliging en systeemdiagnose
doeleinden worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook in geaggregeerde vorm
worden gebruikt om trend- en prestatieanalyses voor websites uit te voeren.

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het
apparaat (bijv. computer of smartphone) waarmee u een website bezoekt. Onze
website is ontworpen met behulp van standaard internet browsers. Wij maken geen
gebruik van cookies. – 3 –

3. Delen en internationale doorgifte persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is
voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften of voor de behandeling
van uw verzoeken, en/of behalve voor zover wettelijke bepalingen of
professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Dit omvat het volgende:


Onze dienstverleners: EaE werkt met partners, dienstverleners of bureaus die een goede reputatie hebben, zodat zij namens ons uw persoonsgegevens kunnen verwerken. EAE draagt alleen persoonsgegevens aan hen over indien zij aan onze strenge normen inzake
gegevensverwerking en beveiliging voldoen. Wij zenden alleen de
persoonsgegevens door die hen in staat stellen hun diensten te verlenen.


Gerechtshoven, rechtbanken en rechtshandhavings- of regelgevende instanties: EAE kan
persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van
gerechtshoven, rechtbanken en overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of
wanneer dit noodzakelijk of verstandig is om geldende wetten, bevelen of
uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven.


Audits: verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren.

In sommige gevallen kan EaE persoonsgegevens over u uitwisselen met verschillende externe
bedrijven of dienstverleners of leveranciers die namens ons handelen om te
helpen aan uw verzoeken dan wel aan onze overeenkomst van opdracht met u te
voldoen. Daarnaast kan EaE bepaalde persoonsgegevens over geografische grenzen
heen overdragen aan externe bedrijven die met ons samenwerken of namens ons
handelen. EaE kan ook persoonsgegevens bewaren in een ander rechtsgebied dan
het rechtsgebied waarin u gevestigd bent. Overdracht van persoonsgegevens door EaE
gebeurt in overeenstemming met de van toepassing zijnde (privacy)wet- en
regelgeving.

EaE kan ook persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of wanneer dit noodzakelijk is om geldende wetten, rechterlijke bevelen of overheidsvoorschriften na te leven. Dit kan ook
noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits
en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren. EaE
verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. EaE draagt de door u verstrekte
persoonsgegevens evenmin over aan derden ten behoeve van direct marketing.

4. Keuzes

Als u wilt voorkomen dat cookies u tijdens uw bezoek aan onze websites herkenbaar maken,
kunt u uw browser zodanig instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u
een melding te zien krijgt wanneer een cookie wordt verzonden, zoals hierboven
beschreven onder “Cookies”. Houd er echter rekening mee dat bepaalde
gedeelten van onze websites mogelijk niet naar behoren functioneren als u
ervoor kiest cookies te weigeren.

5. Uw rechten

Als u
persoonsgegevens aan EaE heeft verstrekt, heeft u de volgende rechten:


Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in die gegevens. Dit wordt ook wel een inzagerecht van de betrokkene genoemd. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens kosteloos. Voordat wij u persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen onjuistheden
in de persoonsgegevens te rectificeren.


Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken; te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren; of te eisen, in bepaalde
omstandigheden, dat de verwerking aan restricties wordt onderworpen.

U kunt een verzoek indienen of deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar
info@expatsatease.nl. Wij zullen alle redelijke en praktische maatregelen
treffen om aan uw verzoek te voldoen, voor zover dit in overeenstemming is met
de geldende wetgeving en professionele normen.

6. Beveiliging en integriteit van gegevens

EAE heeft passende beveiligingsmaatregelen en -procedures om persoonsgegevens te
beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of
vernietiging. Tevens heeft EAE een Cyber en Data Risk verzekering afgesloten.
Ondanks de vergaande inspanningen van EAE kan geen absolute garantie geven voor
de bescherming tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zorgen wij ervoor
dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor
wie dit noodzakelijk is . Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn
verplicht deze gegevens geheim te houden. Wij leveren ook redelijke
inspanningen om persoonsgegevens slechts te bewaren zolang dit noodzakelijk om
aan een verzoek van de betrokkene te voldoen of totdat die persoon verzoekt de
gegevens te verwijderen.

7. Links naar andere websites

De website van EAE bevat links naar andere websites, waarop andere privacyverklaringen van toepassing zijn die kunnen afwijken. Wij raden gebruikers aan het privacybeleid
van elke website door te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

8. Wijziging van deze verklaring

EaE kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te
brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming.
Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen wij de datum bij “Laatst
bijgewerkt” bovenaan aanpassen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring
regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier
waarop EaE uw gegevens beschermt.

9. Vragen inzake privacy en over de handhaving

EAE zet zich in om uw persoonsgegevens online te beschermen. Als u vragen of opmerkingen
heeft over ons beheer van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar
info@expatsatease.nl. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u eraan twijfelt
of onze Privacyverklaring wordt nageleefd.

In elk geval heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

 

Taal | Language